بایگانی ماه: اسفند ۱۳۹۳

قرارداد پیمان

این قرارداد فی مابین آقای / خانم ف ش ش متولد به نشانی که در این قرارداد کارفرما نامیده میشود از یک طرف و شرکت / آقای ف ش ش متولد به نشانی که د راین قرارداد پیمانکار نامیده میشود از طرف دیگربشرح ذیل منعقد گردید… قرارداد پیمان به صورت فایل پی دی اف پیوست شده […]

قرارداد اجاره به شرط تملیک خودرو

موضوع و مشخصات مورد قرارداد اجاره به شرط تملیک : عبارتست از اجـاره ……………………. دانـگ یکدسـتگاه اتومبیـل نـوع ……………………. سیسـتم ……………………. تیـپ ……………………. مدل …………………. رنگ ………………. ظرفیت ………………….. تعداد …………………. سـیلندر نـوع سـوخت ………………….. تعداد محور ………………….. تعـداد چـرخ …………………. شـماره موتـور …………………………………. شـماره شاسی …………………………………. شماره انتظامی ناجا …………………………………. / فاقد شـماره انتظـامی […]

بررسی شکایت کیفری چک

بدلیل اهمیت جنبه کیفری چک ابتدا به بررسی شکایت کیفری چک و ابعاد مختلف آن می پردازیم : ۱-ضمانت اجرای کیفری : قانون صدور چک در ماده ۷ خود ضمانت اجرای کیفری صدور چک بلامحل را بدین ترتیب معین کرده است : الف- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون ریال باشد […]

بررسی چک از ابعاد گوناگون

بسمه تعالی در این مقاله سعی داریم به بررسی چک از ابعاد گوناگون بپردازیم . ابتدا لازم است به تعریف چک از دیدگاه قانون و عرف وانواع چک بپردازیم : ماده ۳۱۰ قانون تجارت چک را چنین تعریف میکند : چک نوشته ای است که بموجب آن صادر کننده وجوهی را که در نزد محال […]