کتابخانه الکترونیکی گروه حقوقی طرح نو

ما در این بخش قصد داریم با ارائه کتابهای الکترونیکی حقوقی گامی ناچیز در افزایش سطح فرهنگی جامعه برداریم .

لازم به ذکر است که کتابهایی در این گروه ارائه میشوند که مغایرتی با حقوق نشر نداشته باشد .