وکلای دپارتمان کیفری گروه حقوقی طرح نو :وکیل کیفری و جنایی به امور مربوط به کلاهبرداری ،فروش مال غیر ،جعل ،استفاده از سند مجعول ،ضرب و شتم ،قتل ضرب و جرح توهین افترا تهدید مواد مخدر و امثال آنها می پردازد .