وکلای گروه حقوقی طرح نو فعال در این دپارتمان در زمینه الزام به تنظیم سند ، الزام به تحویل مبیع (ملک) ، اثبات بیع ، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام و، اثبات مالکیت، تایید فسخ مبایعه‌نامه، خلع ید، دستور فروش مال مشاعی، رفع توقیف، ابطال سند رسمی،… فعالیت می کنند.