اسناد تجاری و شرکتهای سهامی خاص و عام و با مسوولیت محدود و دعاوی تجاری امور مربوط به شرکتهای تجاری و مدیریت شرکتها و روابط بین شرکا و حل اختلافات بین شرکا و امور مربوط به اسناد تجاری شامل چک سفته و برات از جمله موارد مرتبط با دپارتمان تخصصی امور تجاری و شرکتها می باشد .