وکلای دپارتمان امور بانکی متشکل از وکلای همکار بانکهای دولتی و خصوصی میباشند که بر اساس تجربیات خود درزمینه طرح دعاوی علیه بانکها اقدام می نمایند.

از جمله دعاوی بانکی عبارتند از :
ابطال اجراییه صادره توسط بانکها ،الزام بانکها به استرداد وجوه مازاد دریافتی ، الزام بانکها به فک رهن از رهینه های مازاد ،