وکلای گروه حقوقی طرح نو در دپارتمان اداری در زمینه امور مربوط به هیاتهای حل اختلاف بیمه تامین اجتماعی و دارایی ،کمیسیون ماده صد شهرداری ،دعاوی در صلاحیت دیوان عدالت اداری فعالیت می نمایند. وکیل دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال آرای صادره از کمیسیونهای ماده صد ،آرای صادره از هیاتهای اداره کار و تامین اجتماعی و غیره فعالیت می نماید.