نمونه دادخواست ها   ۱- دادخواست  الزام به  تنظیم سند رسمی انتقال حقوق عیانی ۲- دادخواست صدور اجرای قرار تامین دلیل در خصوص مبایعه نامه ۳- دادخواست تعدیل اجاره بهای اماکن تجاری ۴- دادخواست تحویل مورد معامله و بدوا صدور قرار دستور موقت ۵- دادخواست تخلیه به علت انتقال به غیر بدون مجوز (مورد اجاره) ۶- دادخواست صدورقرار مهر وموم وتحریر ترکه متوفی ۷- دادخواست تخلیه مورد اجاره به لحاظ امتناع مستاجر از تنظیم سند رسمی ۸- دادخواست تخلیه مورد اجاره به لحاظ تجدید بنا ۹- دادخواست تعدیل اجاره بها والزام به پرداخت ما به تفاوت ۱۰- دادخواست تعدیل اجاره بهای اماکن اداری تجاری ۱۱- دادخواست فسخ نکاح به دلیل بیماری برص زوجه ۱۲- دادخواست فسخ اجاره وتخلیه وتحویل عین مستاجره (در موارد اجاره نامه عادی) ۱۳- دادخواست اثبات صحت و اصالت وصیت نامه ۱۴- دادخواست استرداد هدایای داده شده در دوران نامزدی ۱۵- دادخواست اعتراض ثالث نسبت به حکم ۱۶- دادخواست الزام به اجرای تعهد و بدوا صدور دستور موقت برمنع تصرف واستفاده ۱۷-  دادخواست الزام به اخذ پایان کار تفکیک والزام به تنظیم سند رسمی انتقال ۱۸-  1دانگ مشاع از ۶دانگ / دادخواست الزام به انتقال رسمی ۵ ۱۹- دادخواست الزام به تجویز انتقال منافع وحق کسب وپیشه وتجارت ۲۰- دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال با کسر بهای پارکینگ ۲۱- دادخواست الزام به انتقال رسمی ۱/۵ دانگ مشاع از ۶ دانگ ۲۲- دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال با کسر بهای پارکینگ ۲۳- دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال پلاک رسمی ۲۴- دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال پلاک ثبتی (ملک) ۲۵- دادخواست الزام به تجویز انتقال منافع وحق کسب وپیشه وتجارت ۲۶- دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال وتسلیم مبیع و وبدوا صدور قرار دستور موقت( با تامین خواسته) ۲۷- دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ومطالبه وجه التزام ۲۸- دادخواست مطالبه وجه چک و قرار تامین خواسته ۲۹- دادخواست الزام به فک رهن ۳۰- دادخواست الزام به ملاقات فرزند مشترک ۳۱- دادخواست تخلیه وتحویل عین مستاجره به لحاظ انقضاء مدت اجاره والزام خوانده به پرداخت اجور معوقه ۳۲- دادخواست تامین دلیل در مورد رابطه استیجاری ۳۳- دادخواست تجویز انتقال منافع مورد اجاره به ثالث از سوی وکیل ۳۴- دادخواست تخلیه اماکن تجاری به لحاظ احتیاج شخصی ۳۵- دادخواست تخلیه اماکن تجاری به لحاظ احداث ساختمان جدید ۳۶- دادخواست تعیین اجاره بها والزام به تنظیم سند اجاره رسمی در موارد توافق شفاهی ۳۷- دادخواست تخلیه به علت تاخیر در پرداخت اجاره بها ۳۸- دادخواست تخلیه به علت تعدی وتفریط (مستاجر) ۳۹- دادخواست تخلیه مورد اجاره به دلیل نیاز شخصی جهت اشتغال به شغل ۴۰- دادخواست تخلیه وتحویل مورد اجاره در موارد ایجاد مرکز فساد   (برای دانلود دادخواست ها روی دادخواست مورد نظر کلیک کرده و گزینه save target asرا انتخاب کنید.)

دیدگاهتان را بنویسید

ایمیل شما محفوظ خواهد ماند. موارد ضروری مشحص شده ند *

ارسال دیدگاه