سیدرضاپورطراح وکیل پایه یک دادگستری

جناب آقای سیدرضاپورطراح

مدیر گروه حقوقی طرح نو-وکیل پایه یک دادگستری-

کارشناس ارشد حقوق خصوصی و درمرحله دفاع

از پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل-

محل اشتغال:تهران

سیدهادی پورطراح

جناب آقای سیدهادی پورطراح

کارشناس ارشد مهندسی شیمی
از دانشگاه امیرکبیر
متخصص در امور تنظیم و تفسیر قراردادهای
نفتی

جناب آقای نیماحسینی

وکیل پایه یک دادگستری -کارشناس ارشد حقوق جزا-محل اشتغال:اهواز

جناب آقای یعقوب شعاری

وکیل پایه یک دادگستری -کارشناس حقوق بیش از ۳۵ سال سابقه قضاوت
دارای سابقه قضاوت دردادگاههای بدوی و تجدیدنظر-محل اشتغال:تهران

خانم زینب موسوی

سرکارخانم سیده زینب موسوی

وکیل پایه یک دادگستری-کارشناس ارشدحقوق تجارت بین الملل-محل اشتغال:تهران

وسایر همکارانی که با گروه حقوقی طرح نو همکاری می نمایند.