نگاهی به شروط ضمن عقد با تاکید بر مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه و قانونهای مرتبط و پاسخ به سوالات حقوقی موجود در اینخصوص

شروط ضمن عقد نکاح دائم چیست ؟ در عقدنامه هایی که قبل از خرداد ۸۸ وجود داشت شروط ضمن عقد بشرح ذیل بودند : الف) ضمن عقد نکاح زوج شرط ...