قانون و آئین نامه اجرایی تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور به بهانه زلزله اسف بارکرمانشاه

قانون تشکيل سازمان مديريت بحران کشور فصل اول ـ تعاريف ماده۱ـ اصلاحات مندرج در اين قانون در معاني مشروح زير به کار مي‌رود: الف ـ بحران: شرايطي است که در ...