قانون و آئین نامه اجرایی تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور به بهانه زلزله اسف بارکرمانشاه

قانون تشکيل سازمان مديريت بحران کشور فصل اول ـ تعاريف ماده۱ـ اصلاحات مندرج در اين قانون در معاني مشروح زير به کار مي‌رود: الف ـ بحران: شرايطي است که در ...

نگاهی به شروط ضمن عقد با تاکید بر مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه و قانونهای مرتبط و پاسخ به سوالات حقوقی موجود در اینخصوص

شروط ضمن عقد نکاح دائم چیست ؟ در عقدنامه هایی که قبل از خرداد ۸۸ وجود داشت شروط ضمن عقد بشرح ذیل بودند : الف) ضمن عقد نکاح زوج شرط ...