آدرس و تلفن و مشخصات ساختمانهای مرکزی بانک های دولتی و خصوصی دراستان تهران

یکی از اقداماتی که در مرحله اجرا بسیار میتواند گریبانگیر مراجعین دستگاه قضایی باشد توقیف حسابها و استعلام حسابهای بانکی میباشد . ضمنا گاهی پیش می آید که فرد نیاز ...

انواع تخلفات قضات و مجازات آنها و طرق شکایت علیه قضات متخلف

با توجه به سوالاتی که اغلب در خصوص نحوه شکایت از قضات دادگستری مطرح می گردد قانون مربوطه وتوضیحات مربوطه در ذیل ذکر میشود: دادسرای انتظامی قضات در کاخ دادگستری تهران قرار دارد. ...