آدرس و تلفن و مشخصات ساختمانهای مرکزی بانک های دولتی و خصوصی دراستان تهران

یکی از اقداماتی که در مرحله اجرا بسیار میتواند گریبانگیر مراجعین دستگاه قضایی باشد توقیف حسابها و استعلام حسابهای بانکی میباشد . ضمنا گاهی پیش می آید که فرد نیاز ...

انواع تخلفات قضات و مجازات آنها و طرق شکایت علیه قضات متخلف

با توجه به سوالاتی که اغلب در خصوص نحوه شکایت از قضات دادگستری مطرح می گردد قانون مربوطه وتوضیحات مربوطه در ذیل ذکر میشود: دادسرای انتظامی قضات در کاخ دادگستری تهران قرار دارد. ...

قانون و آئین نامه اجرایی تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور به بهانه زلزله اسف بارکرمانشاه

قانون تشکيل سازمان مديريت بحران کشور فصل اول ـ تعاريف ماده۱ـ اصلاحات مندرج در اين قانون در معاني مشروح زير به کار مي‌رود: الف ـ بحران: شرايطي است که در ...