All for Joomla All for Webmasters

نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه -شماره پرونده ۴۵ـ ۲۴۵ـ ۹۴

نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه منتشر شده در روزنامه رسمی پنج شنبه ۵ شهریور ۱۳۹۴ شماره پرونده ۴۵ـ ۲۴۵ـ ۹۴ سؤال نظر به اینکه در راستای موافقت‌نامه منعقده با ...