قرارداداجاره سوله

بسمه تعالی قرارداد اجاره: موجر: جناب آقای/سرکارخانم                                   به کدملی                 ش ش                          ف                      متولد                           مقیم ...

نمونه مبایعه نامه ماشین آلات

مبایعه نامه ماده ۱ : طرفين قرارداد ۱-۱- فروشنده : شرکت                               شناسه ملی                             شماره ثبت           بنشانی              با مدیریت                   فرزند ………………………… به شماره شناسنامه ………………………………… صادره از…………………………………………………….. کدملي ………………………………………….. متولد …………………………………………………………. ...

نمونه قرارداد محرمانگی

نمونه توافق نامه محرمانگی ICC طرفین توافق نامه عدم افشا و استفاده ی محدود اطلاعات میان الف – {……………………………………..}،{……………………………………..} و ب – {……………………………………..}،{……………………………………..} که از این پس ، به ترتیب ...

قرارداد انتقال سرقفلی

ماده ۱ : طرفين قرارداد ۱-۱- انتقال دهنده ……………………………………………… فرزند ………………………… به شماره شناسنامه …………………….. صادره از ………………. کدملي ………………………………………….. متولد ………………………. ساکن …………………………………………………………………………………………….. تلفن ……………………………….. با وکالت/قيمومت/ولايت/وصايت ……………………………. فرزند ...

قرارداد اجاره به شرط تملیک خودرو

موضوع و مشخصات مورد قرارداد اجاره به شرط تمليك : عبارتست از اجـاره ……………………. دانـگ يكدسـتگاه اتومبيـل نـوع ……………………. سيسـتم ……………………. تيـپ ……………………. مدل …………………. رنگ ………………. ظرفيت ………………….. تعداد ...