قرارداد انتقال سرقفلی

ماده ۱ : طرفين قرارداد ۱-۱- انتقال دهنده ……………………………………………… فرزند ………………………… به شماره شناسنامه …………………….. صادره از ………………. کدملي ………………………………………….. متولد ………………………. ساکن …………………………………………………………………………………………….. تلفن ……………………………….. با وکالت/قيمومت/ولايت/وصايت ……………………………. فرزند ...

قرارداد اجاره به شرط تملیک خودرو

موضوع و مشخصات مورد قرارداد اجاره به شرط تمليك : عبارتست از اجـاره ……………………. دانـگ يكدسـتگاه اتومبيـل نـوع ……………………. سيسـتم ……………………. تيـپ ……………………. مدل …………………. رنگ ………………. ظرفيت ………………….. تعداد ...