نمونه قرارداد اجاره سوله و خط تولید

بسمه تعالي   قرارداد اجاره: ۱-طرفین قرارداد : این قرارداد در تاریخ                          در محل             فیمابین آقای  بمشخصات                               که در این قرارداد موجر (مالک ) نامیده میشود از یکطرف و شرکت ...

قرارداداجاره سوله

بسمه تعالی قرارداد اجاره: موجر: جناب آقای/سرکارخانم                                   به کدملی                 ش ش                          ف                      متولد                           مقیم ...

نمونه مبایعه نامه ماشین آلات

مبایعه نامه ماده ۱ : طرفين قرارداد ۱-۱- فروشنده : شرکت                               شناسه ملی                             شماره ثبت           بنشانی              با مدیریت                   فرزند ………………………… به شماره شناسنامه ………………………………… صادره از…………………………………………………….. کدملي ………………………………………….. متولد …………………………………………………………. ...

نمونه قرارداد محرمانگی

نمونه توافق نامه محرمانگی ICC طرفین توافق نامه عدم افشا و استفاده ی محدود اطلاعات میان الف – {……………………………………..}،{……………………………………..} و ب – {……………………………………..}،{……………………………………..} که از این پس ، به ترتیب ...