هزینه مشاوره چقدر می شود؟

شروع کنیم

0 $

تا چند لحظه دیگر به صفحه پرداخت متصل میشوید

یکی از بسته های حقوقی زیر را انتخاب نمایید

بسته مشاوره حقوقی از طریق تلفن همراه : 40000 تومان

بسته مشاوره حقوقی از طریق تلفن همراه برای مدت 15 دقیقه 40000 تومان

بسته مشاوره حقوقی از طریق تلفن همراه : 80000 تومان

بسته مشاوره حقوقی از طریق تلفن همراه برای مدت 30 دقیقه 80000 تومان

بسته مشاوره حقوقی از طریق تلفن همراه : 150000 تومان

بسته مشاوره حقوقی از طریق تلفن همراه برای مدت 60 دقیقه 150000 تومان

بسته تنظیم دادخواست یا شکواییه یا لایحه : 400000 تومان

بسته تنظیم دادخواست یا شکواییه یا لایحه با احتساب یکساعت مشاوره مرتبط 400000 تومان

بسته وکالت مالی یاغیرمالی : 3000000 تومان

بسته وکالت مالی یاغیرمالی باحداقل حق الوکاله 3000000 تومان

برای ادامه یکی از آیتم ها را انتخاب کنید

مرحله بعدی

پرداخت آنلاین (1) (1)

پرداخت آنلاین  : 0 تومان
برای ادامه یکی از آیتم ها را انتخاب کنید

مرحله بعدی


– موضوع مشاوره صرفا در حوزه موضوعات حقوقی (دعاوی حقوقی کیفری و خانوادگی و ملکی) می باشد.

– متقاضی خدمات باید شخصا نسبت به واریز وجه اقدام نماید و چنانچه واریز توسط فرد دیگری صورت گیرد خدمات صرفا به واریز کننده ارائه خواهد شد.

– با خرید بسته مشاوره، فرد خریداری کننده می تواند از خدمات مشاوره حقوقی به مدت تعیین شده در بسته استفاده نماید.

– این بسته مختص مشاوره تلفنی است و در صورت نیاز فرد به مشاوره حضوری مبلغ مشاوره نقدا از وی در محل دفتر دریافت خواهد شد.
پرداخت آنلاین بانک ملت