هزینه مشاوره چقدر می شود؟

شروع کنیم

0 $

تا چند لحظه دیگر به صفحه پرداخت متصل میشوید

یکی از بسته های حقوقی زیر را انتخاب نمایید

بسته مشاوره حقوقی از طریق تلفن همراه : 75000 تومان

بسته مشاوره حقوقی از طریق تلفن همراه برای مدت 15 دقیقه 75000 تومان

بسته مشاوره حقوقی از طریق تلفن همراه : 150000 تومان

بسته مشاوره حقوقی از طریق تلفن همراه برای مدت 30 دقیقه 150000 تومان

بسته مشاوره حقوقی از طریق تلفن همراه : 300000 تومان

بسته مشاوره حقوقی از طریق تلفن همراه برای مدت 60 دقیقه 300000 تومان

بسته تنظیم دادخواست یا شکواییه یا لایحه : 750000 تومان

بسته تنظیم دادخواست یا شکواییه یا لایحه با احتساب یکساعت مشاوره مرتبط 750000تومان

بسته وکالت مالی یاغیرمالی : 5000000 تومان

بسته وکالت مالی یاغیرمالی باحداقل حق الوکاله 5000000 تومان

برای ادامه یکی از آیتم ها را انتخاب کنید

مرحله بعدی

مرحله من

برای ادامه یکی از آیتم ها را انتخاب کنید

مرحله بعدی

مرحله من

برای ادامه یکی از آیتم ها را انتخاب کنید

مرحله بعدی

مرحله من

برای ادامه یکی از آیتم ها را انتخاب کنید

مرحله بعدی

پرداخت آنلاین (1) (1)

پرداخت آنلاین  : 0 تومان
برای ادامه یکی از آیتم ها را انتخاب کنید

مرحله بعدی


– موضوع مشاوره صرفا در حوزه موضوعات حقوقی (دعاوی حقوقی کیفری و خانوادگی و ملکی) می باشد.

– متقاضی خدمات باید شخصا نسبت به واریز وجه اقدام نماید و چنانچه واریز توسط فرد دیگری صورت گیرد خدمات صرفا به واریز کننده ارائه خواهد شد.

– با خرید بسته مشاوره، فرد خریداری کننده می تواند از خدمات مشاوره حقوقی به مدت تعیین شده در بسته استفاده نماید.

– این بسته مختص مشاوره تلفنی است و در صورت نیاز فرد به مشاوره حضوری مبلغ مشاوره نقدا از وی در محل دفتر دریافت خواهد شد.
پرداخت آنلاین بانک ملت