نمونه دادخواست ها

 

1- دادخواست  الزام به  تنظیم سند رسمی انتقال حقوق عیانی

2- دادخواست صدور اجراي قرار تامین دلیل در خصوص مبایعه نامه

3- دادخواست تعدیل اجاره بهاي اماکن تجاري

4- دادخواست تحویل مورد معامله و بدوا صدور قرار دستور موقت

5- دادخواست تخلیه به علت انتقال به غیر بدون مجوز (مورد اجاره)

6- دادخواست صدورقرار مهر وموم وتحریر ترکه متوفی

7- دادخواست تخلیه مورد اجاره به لحاظ امتناع مستاجر از تنظیم سند رسمی

8- دادخواست تخلیه مورد اجاره به لحاظ تجدید بنا

9- دادخواست تعدیل اجاره بها والزام به پرداخت ما به تفاوت

10- دادخواست تعدیل اجاره بهاي اماکن اداري تجاري

11- دادخواست فسخ نکاح به دلیل بیماري برص زوجه

12- دادخواست فسخ اجاره وتخلیه وتحویل عین مستاجره (در موارد اجاره نامه عادي)

13- دادخواست اثبات صحت و اصالت وصیت نامه

14- دادخواست استرداد هدایاي داده شده در دوران نامزدي

15- دادخواست اعتراض ثالث نسبت به حکم

16- دادخواست الزام به اجراي تعهد و بدوا صدور دستور موقت برمنع تصرف واستفاده

17-  دادخواست الزام به اخذ پایان کار تفکیک والزام به تنظیم سند رسمی انتقال

18-  1دانگ مشاع از 6دانگ / دادخواست الزام به انتقال رسمی 5

19- دادخواست الزام به تجویز انتقال منافع وحق کسب وپیشه وتجارت

20- دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال با کسر بهاي پارکینگ

21- دادخواست الزام به انتقال رسمی 1/5 دانگ مشاع از 6 دانگ

22- دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال با کسر بهاي پارکینگ

23- دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال پلاك رسمی

24- دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال پلاك ثبتی (ملک)

25- دادخواست الزام به تجویز انتقال منافع وحق کسب وپیشه وتجارت

26- دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال وتسلیم مبیع و وبدوا صدور قرار دستور موقت( با تامین خواسته)

27- دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ومطالبه وجه التزام

28- دادخواست مطالبه وجه چک و قرار تامین خواسته

29- دادخواست الزام به فک رهن

30- دادخواست الزام به ملاقات فرزند مشترك

31- دادخواست تخلیه وتحویل عین مستاجره به لحاظ انقضاء مدت اجاره والزام خوانده به پرداخت اجور معوقه

32- دادخواست تامین دلیل در مورد رابطه استیجاري

33- دادخواست تجویز انتقال منافع مورد اجاره به ثالث از سوي وکیل

34- دادخواست تخلیه اماکن تجاري به لحاظ احتیاج شخصی

35- دادخواست تخلیه اماکن تجاري به لحاظ احداث ساختمان جدید

36- دادخواست تعیین اجاره بها والزام به تنظیم سند اجاره رسمی در موارد توافق شفاهی

37- دادخواست تخلیه به علت تاخیر در پرداخت اجاره بها

38- دادخواست تخلیه به علت تعدي وتفریط (مستاجر)

39- دادخواست تخلیه مورد اجاره به دلیل نیاز شخصی جهت اشتغال به شغل

40- دادخواست تخلیه وتحویل مورد اجاره در موارد ایجاد مرکز فساد

 

(برای دانلود دادخواست ها روی دادخواست مورد نظر کلیک کرده و گزینه save target asرا انتخاب کنید.)

پاسخ دهید