نمونه دادخواست ها

 

۱- دادخواست  الزام به  تنظیم سند رسمی انتقال حقوق عیانی

۲- دادخواست صدور اجراي قرار تامین دلیل در خصوص مبایعه نامه

۳- دادخواست تعدیل اجاره بهاي اماکن تجاري

۴- دادخواست تحویل مورد معامله و بدوا صدور قرار دستور موقت

۵- دادخواست تخلیه به علت انتقال به غیر بدون مجوز (مورد اجاره)

۶- دادخواست صدورقرار مهر وموم وتحریر ترکه متوفی

۷- دادخواست تخلیه مورد اجاره به لحاظ امتناع مستاجر از تنظیم سند رسمی

۸- دادخواست تخلیه مورد اجاره به لحاظ تجدید بنا

۹- دادخواست تعدیل اجاره بها والزام به پرداخت ما به تفاوت

۱۰- دادخواست تعدیل اجاره بهاي اماکن اداري تجاري

۱۱- دادخواست فسخ نکاح به دلیل بیماري برص زوجه

۱۲- دادخواست فسخ اجاره وتخلیه وتحویل عین مستاجره (در موارد اجاره نامه عادي)

۱۳- دادخواست اثبات صحت و اصالت وصیت نامه

۱۴- دادخواست استرداد هدایاي داده شده در دوران نامزدي

۱۵- دادخواست اعتراض ثالث نسبت به حکم

۱۶- دادخواست الزام به اجراي تعهد و بدوا صدور دستور موقت برمنع تصرف واستفاده

۱۷-  دادخواست الزام به اخذ پایان کار تفکیک والزام به تنظیم سند رسمی انتقال

۱۸-  ۱دانگ مشاع از ۶دانگ / دادخواست الزام به انتقال رسمی ۵

۱۹- دادخواست الزام به تجویز انتقال منافع وحق کسب وپیشه وتجارت

۲۰- دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال با کسر بهاي پارکینگ

۲۱- دادخواست الزام به انتقال رسمی ۱/۵ دانگ مشاع از ۶ دانگ

۲۲- دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال با کسر بهاي پارکینگ

۲۳- دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال پلاك رسمی

۲۴- دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال پلاك ثبتی (ملک)

۲۵- دادخواست الزام به تجویز انتقال منافع وحق کسب وپیشه وتجارت

۲۶- دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال وتسلیم مبیع و وبدوا صدور قرار دستور موقت( با تامین خواسته)

۲۷- دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ومطالبه وجه التزام

۲۸- دادخواست مطالبه وجه چک و قرار تامین خواسته

۲۹- دادخواست الزام به فک رهن

۳۰- دادخواست الزام به ملاقات فرزند مشترك

۳۱- دادخواست تخلیه وتحویل عین مستاجره به لحاظ انقضاء مدت اجاره والزام خوانده به پرداخت اجور معوقه

۳۲- دادخواست تامین دلیل در مورد رابطه استیجاري

۳۳- دادخواست تجویز انتقال منافع مورد اجاره به ثالث از سوي وکیل

۳۴- دادخواست تخلیه اماکن تجاري به لحاظ احتیاج شخصی

۳۵- دادخواست تخلیه اماکن تجاري به لحاظ احداث ساختمان جدید

۳۶- دادخواست تعیین اجاره بها والزام به تنظیم سند اجاره رسمی در موارد توافق شفاهی

۳۷- دادخواست تخلیه به علت تاخیر در پرداخت اجاره بها

۳۸- دادخواست تخلیه به علت تعدي وتفریط (مستاجر)

۳۹- دادخواست تخلیه مورد اجاره به دلیل نیاز شخصی جهت اشتغال به شغل

۴۰- دادخواست تخلیه وتحویل مورد اجاره در موارد ایجاد مرکز فساد

 

(برای دانلود دادخواست ها روی دادخواست مورد نظر کلیک کرده و گزینه save target asرا انتخاب کنید.)

پاسخ دهید